Tietosuojaseloste

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Euroports Logistics Oy, Y-tunnus: 2936456-1
Osoite: Hakunintie 23, 26100 Rauma
Puhelinnumero: 044 4213 264
Sähköpostiosoite: tietosuoja@euroports.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on edistää avoimuutta ja selittää, miten henkilötietoja käsitellään osana asiakasliiketoimintaa tai kun käytät verkkosivustoamme (''Sivusto'') ja mitä palveluita tarjoamme sivustojen kautta.

Kun mainitsemme “Sivuston”, tarkoitamme www-sivuja https://www.europortslogistics.fi/.

Euroports Logistics Oy (jäljempänä ”Euroports” tai ''me”) kerää ja käsittelee nykyisten, aiempien ja mahdollisten asiakkaiden sekä tällaisten asiakkaiden työntekijöiden ja edustajien henkilötietoja (kaikki luonnolliset henkilöt ovat ”rekisteröityjä”).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja saadaan pääasiassa rekisteröidyiltä tai rekisteröityjen suostumuksella. Voimme käsitellä myös henkilötietoja, jotka ovat peräisin rekisteröidyn edustamalta yritykseltä, viranomaisilta tai muilta yhteistyökumppaneilta, kuten alihankkijoilta, sekä tietoja, jotka ovat peräisin julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta ja kaupparekistereistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, joka syntyy, kun rekisteröity on asiakkaamme tai asiakkaamme palveluksessa, tai meitä koskevaan lakisääteiseen velvoitteeseen.

Henkilötietoja käsitellään mahdollisten asiakassuhteiden hoitamista varten, tarjousten pyytämistä varten, tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen ja hankkimiseen, laskuttamiseen ja rahtikirjojen laatimiseen, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä varten, toimitussopimusten laatimiseen, täytäntöönpanoon ja ylläpitämiseen sekä tällaisiin sopimuksiin liittyvien toimien tuottamiseen ja suorittamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Sivustolla olevien verkkolomakkeiden kautta kerättäviä henkilötiedoiksi luetaan seuraavat tunnistetiedot kuten nimi, yritys, jota rekisteröity edustaa, sekä rekisteröidyn asema yrityksessä, yhteystiedot, kuten työpaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä asiakassuhteessa syntyneet henkilötiedot, kuten yhteydenpito, palvelutilauksien sisältämät tiedot ja laskutustiedot, joita tarvitaan toimituksia ja muita asiakastehtäviä varten.

 

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja saadaan pääasiassa rekisteröidyiltä tai rekisteröityjen suostumuksella.

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla sekä sähköisen asioinnin lomakkeiden kautta. Lomakkeiden kautta tehdyt yhteydenotot voivat koskea esimerkiksi asiakastietojen päivittämistä, peruuttamisilmoitusta tai palautteiden antamista.
Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen tämän vieraillessa sivustolla. Kaikkien sivustossa käytettyjen evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Osa evästeistä on välttämättömiä sivujen selaamisen kannalta. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeet. Käyttämällä sivustoamme palvelujen käyttö sekä IP-osoitteesi kirjautuu lokiin. Lokin tarkoitus on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä, käyttötavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä siitä, mitä osia palveluista on käytetty tai ei ole käytetty. Kerättyjä tietoja käytetään palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta Euroports Logistics Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman ko. henkilöltä saatua lupaa, ellei laki niin edellytä. Käyttäjien henkilötietoja ei myöskään luovuteta markkinointiin liittyviä tarkoituksia varten, ellei tähän ole erikseen pyydetty ja saatu lupaa käyttäjältä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Euroports Logistics Oy ei siirrä henkilötietoja EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Euroports Logistic Oy tarjoaa henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin sen on tarpeen palvelusopimuksen täytäntöönpanon ja täyttämisen vuoksi, tehtävien tarjousten vuoksi sekä muihin asiakassuhteisiin liittyviin laillisiin tarkoituksiin. Jos asiakassuhde päättyy, säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on liiketoiminnan kannalta tarpeen tai kun niiden säilyttäminen on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kuten esimerkiksi kirjanpitoa varten. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Euroports Logistics Oy/Tietosuoja, Hakunintie 23, 26100 Rauma.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen oikaisua rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, pyytää tietojensa poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Euroports Logistics Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 18.4.2019.